Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

magazine icon

 1. «Στοχασμός πάνω στη δράση (Reflection on action) επί του Στοχασμού κατά τη δράση (Reflection in action): μουσική (jazz) και εικαστική αναπαράσταση της διδακτικής βιωματικής εμπειρίας του στοχασμού κατά τη δράση του Donald Schön με παράλληλη βιωματική ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μέσω εικονικών συμμετεχόντων (Virtual Paricipants)» Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος», Τόμος 4, Τεύχος 2, 2016 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576
 2. “Building the School of the Future”: ένα διαδικτυακό project στην προοπτική ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος», Τόμος 4, Τεύχος 1, 2016 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576.
 3.  «Θεματική αποτίμηση του 1ου Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής: “Καινοτόμες εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη”, που υλοποιήθηκε στη Δράμα, 27, 28 και 29 Νοεμβρίου 2015», Εκπαιδευτικός κύκλος, ISSN:2241-4576. 3(3) 159-170., 2015
 4. «Μια προσέγγιση στις επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών με ανομοιόμορφο εκπαιδευτικό προφίλ. Η περίπτωση της Πρότυπης Βιοτεχνικής Μονάδας (Π.Β.Μ.) Λακκιάς Θεσσαλονίκης». Εκπαιδευτικός κύκλος, ISSN:2241-4576. 2(3) 271-282., 2014
 5. «Συσχέτιση γνώσεων και στάσεων μαθητών και μαθητριών για τo περιβάλλον, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», Εκπαιδευτικός κύκλος, ISSN:2241-4576. 2(1) 271-282., 2014
 6. "How to Improve Critical Thinking Skills in eTwinning Projects" – Visibility of eTwinning Projects Group July 2014 Newsletter, pp. 28-31, 2014.
 7. «Εφαρμογή της μεθόδου δημιουργικής μάθησης «Τα Έξι Καπέλα Σκέψης» στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών», Εκπαιδευτικός κύκλος, ISSN:2241-4576. 1(3), 2013
 8. «Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης», Εκπαιδευτικός κύκλος, ISSN:2241-4576. 1(2) 6-50., 2013
 9. «Εφαρμογή της μεθόδου “τα έξι σκεπτόμενα καπέλα” στη διαδικτυακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών: η περίπτωση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής», Εκπαιδευτικός κύκλος, ISSN:2241-4576. 1(1) 32-41., 2013
 10. “e Learning Theories about Creativity – The Combination of “Six Thinking Hats”, “Learning by Doing” and “Artful Thinking” Theories, Visibility of eTwinning Projects Group July 2013 Newsletter, ISSN 2247-6881, ISSN – L 2247-6881, pp. 20-23., 2013
 11. «Δημοκρατικές δράσεις στη δια βίου εκπαίδευση: ο ρόλος του προσώπου στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας»., Επιστημονική Επιθεώρηση: Διά Βίου, Τεύχος 3ο, Τόμος 1ος, σελ. 67-80, ΓΓΔΒΜ., Αθήνα, 2008.
 12.  «Πρόταση Επιλογής Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»., Περιοδικό Εκπαιδευτική Κοινότητα, τ. 66, σελ.32-37, Μάιος-Ιούλιος 2003.