Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους

books

 

    1.  «Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης μέσω εικονικών συμμετεχόντων»,  στο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με τη Χρήση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου (e-Learning)SBN: 978-960-01-1803-2 1η έκδοση, Οκτώβριος 2016, εκδόσεις  Gutenberg, 2016
    2. «Μέθοδος Project και εργαστήρια», στο «Οδηγός Εκπαιδευτικού Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας», σσ 21-25, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Αθήνα, 2013
    3. «Οδηγός αυτοαξιολόγησης Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας», σε συνεργασία με Καταρτζής, Ι., Σωτηριάδης, Δ., Αϊβαλιώτης, Μ., Ψαρουδάκης, Ν., Κώτσιος, Π., Γιοβάνη, Ε.,  Χατζηθεοχάρους, Γ., Αρχοντίδου, Δ., Κεχαγιάς, Κ., Δικαίος, Α., Καγιαβή, Μ., Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Αθήνα, 2013
    4. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (2011). Στο: Π. Αναστασιάδης (Επιμ), Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό: Τόμος Α: Γενικό Μέρος (σσ. 112-129). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 2011σελ. 112-129 
    5. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας: μία νέα προσέγγιση στη Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Οργανισμών: Το παράδειγμα της ΔΔΕ Δράμας., (2011) στο Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση, ΕΤΕΑΔ, Δράμα, σελ. 337-346