Σύγχρονες διδακτικές προ(σ)κλήσεις

1 e15156785842832017-2018 "Σύγχρονες διδακτικές προ(σ)κλήσεις"

Οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρουν οι σύγχρονες εξελίξεις σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, αποτελούν μια πρόκληση αλλά συνάμα και μια πρόσκληση αναπροσαρμογών όχι μόνο στα περιεχόμενα αλλά και στους τρόπους διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτό κλήθηκε η εκπαιδευτική κοινότητα στην ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών, που να κινούνται στον άξονα  των σύγχρονων προκλήσεων της διδακτικής. Στη διάρκεια του έτους διοργανώνονται σχετικές δράσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια, αναπτύσσονται πρωτοβουλίες και συνεργασίες με φορείς, σχολεία, διευθύνσεις εκπαίδευσης και πανεπιστημιακά ιδρύματα.